Bräckvattenverket klart att leverera vatten

Det nya bräckvattenverket på södra Gotland är nu klart. Verket, som alltså avsaltar vatten från Östersjön, är ett absolut måste för att Gotland ska klara den framtida dricksvattenförsörjningen- Region Gotland har genomfört projektet genom partnering med Nybergs Entreprenad AB och NCC Vatten och Miljöteknik.

– Detta är ett mycket, mycket viktigt bygg- och samhällsutvecklingsprojekt som kommer att säkra dricksvattentillgången på en stor del av ön, säger tekniska nämndens ordförande, Karl-Johan Boberg.

Avsaltningsverket är norra Europas största och levererar dricksvatten i det kommunala nätet på södra Gotland samt så småningom även norrut på ön upp till Visby. Dricksvattnet som levereras till abonnenterna är ett blandvatten, det vill säga ett dricksvatten blandat av grundvatten och remineraliserat, avsaltat havsvatten. Dricksvattensituationen på Gotland – främst på södra ön – har i många år varit besvärlig. Under senare år har vattensituationen blivit så allvarlig, att nya bygglov för vatten- och avlopp inte kunnat beviljas. Därför är det nya verket oerhört viktig för öns framtid. Bräckvattenverket möjliggör ett mindre uttag av grundvatten, vilket är av mycket stor vikt för att uppnå en hållbar dricksvattenförsörjning på Gotland och minska risken  för att våra grundvattentäkter överutnyttjas.

– Att bräckvattenverket nu är igång skapar förutsättningar för att succesivt häva anslutningsstoppet till VA-nätet på södra ön vilket i sin tur bidrar till en positiv samhällsutveckling, förklarar Patric Ramberg, chef för teknikförvaltningen.

Höga säkerhetskrav
Region Gotland genomför projektet genom partnering med Nybergs Entreprenad AB och NCC Vatten och Miljöteknik.

– Som lokalt byggbolag vill vi på Nybergs bidra till Gotlands utveckling och välstånd. Det nya bräckvattenverket har varit ett tekniskt komplicerat projekt som byggts i känslig miljö och med höga säkerhetskrav eftersom det handlar om att hantera dricksvatten. På Nybergs är vi oerhört stolta över att i samverkan med Region Gotland och NCC Vatten och Miljöteknik byggt det nya vattenverket som ska bidra till vattenförsörjningen på ön, säger Thomas Olsson, VD för Nybergs Entreprenad, NCC:s dotterbolag på Gotland.
Det har även genomförts en översyn av distributionsnätet från Kvarnåkershamnsverket och det är även ett flertal projekt igång för att lägga nya ledningar på södra Gotland samt norrut mot Visby som är kopplade till projektet.

312 kubik per timme
Intaget av råvatten till verket sker via en sjöförlagd intagsledning. Så har även gjorts vid vattenverk på östra Gotland, som var Sveriges första storskaliga bräckvattenverk när det invigdes 2016.

Dricksvattenproduktionen i dessa nya vattenverk baseras på omvänd osmos (avsaltning). Vattenverket på södra Gotland har kapacitet att producera 7500 kubikmeter dricksvatten per dygn. Sjöledningen för att ta in råvatten kommer att gå cirka en kilometer ut från stranden för att få ett bra och tillräckligt kallt vatten. En mängd solpaneler har monterats på verkets tak, vilket minskar energiförbrukningen avsevärt. Det är 1500 kvadratmeter solpaneler (effekt 151 kW).

Själva verket kostnadsberäknas till 240 miljoner kronor. Projektet går enligt budget.

Områden kopplas succesivt in
De socknar/de områden som först kommer att få dricksvatten levererat till sig från bräckvattenverket är Silte, Kvarnåkershamn, Näs, Nisseviken, Sproge, Hablingbo och Eksta. Övriga på södra Gotland kommer succesivt få det nya dricksvattnet påkopplat.
Abonnenterna som kommer få vatten från det nya vattenverket är abonnenter kopplade till det allmänna ledningsnätet i dessa socknar/platser: Alva, Hemse, Rone/Ronehamn, Havdhem, Eke, Fide, Öja/Burgsvik, Hamra, Vamlingbo, Fide, Eksta, Sproge, Silte/Kvarnåkershamn, Hablingbo och Näs/Nisseviken.
Även om verket är i drift, gäller bevattningsförbudet över hela ön.

Källa: Region Gotland