Leader Gute utlyser medel för utvecklingsprojekt

inom området Förnyelsebar energiomställning på Gotland

Energiomställningen behöver lösas i både stor och liten skala. För att på lokal nivå bidra till ett samhälle som bygger på förnyelsebara energikällor lyser Leader Gute nu ut projektmedel.

Vad vill Leader Gute uppnå med utlysningen och vilka kan söka?
Målet med utlysningen är att samla in och sprida kunskap om gemensamma lösningar för förnyelsebar energi. Det kan handla om projekt där man genom samverkan tar fram planer och hittar samarbeten för ökad hållbar resurseffektivisering eller ökad tillämpning av förnyelsebar energi.
”Frågor om en hållbar energiomställning ligger verkligen i tiden och det finns just nu flera typer av stöd för att tillgodose behovet av lösningar. Samtidigt har Leader Gute hittills inte fått så många förfrågningar och ansökningar inom området.

Vi ser att vi på det här sättet kan stötta de samarbeten och goda exempel som behövs för att sätta igång en omställning på lokal nivå” säger vice ordförande i Leader Gute, Gunilla Lexell.

Utlysningen riktar sig till samtliga som är behöriga att ansöka om stöd till lokalt ledd utveckling, det vill säga organisationer, föreningar, företag och myndigheter inom leaderområdet.

När ska intresseanmälan lämnas in och hur mycket stöd handlar det om?
Utlysningen är öppen för intresseanmälningar till Leader Gute till och med den 16 oktober 2017.

Därefter är det den lokala aktionsgruppen, LAG, som beslutar om prioritering av projektidéerna. Ansökan kan som minst omfatta 31 500 kr i sökt stöd och som mest 100 000 kronor. Stöd kan beviljas med max 70 procent.

Källa: Leader Gute