Geab tar initiativ för att minska elsvinn

Som ett led i att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation på Gotland tar nu Gotlands Elnät, som är en del av Geab, initiativ till att minska förluster av elproduktion. Sådan el som annars skulle kunna gå till spillo.

– I vårt arbete med att möjliggöra ett fossilfritt liv på Gotland arbetar vi med en rad olika initiativ. Vi vet att minska elsvinnet är något som inte bara är miljöekonomiskt rätt utan också av ekonomisk vikt för de gotländska vindkraftsproducenterna, säger Sara Johansson, som är projektledare vid Gotlands Elnät.

En blåsig dag producerar vindkraftverken mycket el. Först och främst används denna el lokalt på Gotland och det som blir över exporteras till fastlandet via två kablar som ligger i havet. Varje år görs dock en genomgång av dessa kablar och då får vi ett driftläge på Gotland som gör det omöjligt att exportera el från Gotland, utan all el som produceras här måste också användas här. Blåser det då väldigt bra en sådan dag måste vi antingen reglera ner vindkraften, dvs minska den producerade elen alternativt öka Gotlands konsumtion så att vindkraften kan få producera som vanligt.

– Det är här vårt pilotprojekt kan göra skillnad. Under vecka 16 i år genomförs ett pilotprojekt som ett samarbete mellan Gotlands Vindelsproducenter, Geab Värme och Gotlands Elnät. Under projektet kommer Geab Värme, på signal från vindkraften tillverka fjärrvärme med hjälp av en elpanna eller värmepump och på så sätt skapa utrymme för mer lokalt producerad vindkraft på Gotland. Ursprungstanken är en win-win situation men senare utvärdering får avgöra om detta scenario är något att jobba vidare med, säger Sara Johansson.

Gotlands Vindelsproducenter är mycket positiva.

– Vi inom Gotlands Vindelsproducenter tycker att det är bra att initiativ som dessa genomförs för att kunna se vilka möjligheter som finns i framtiden. Om detta kan ge våra medlemmar en möjlighet framöver till direktförsäljning är det givetvis intressant, säger Josefin Knudsen som är ordförande i föreningen Gotlands Vindelsproducenter.

Att vara en del av framtidens flexibla energisystem är viktigt för Geab Värme.

– Vi deltar i projektet för att se hur vi kan få flexibiliteten att fungera samt att hitta de framtida hinder som måste lösas för att flexibla energinät ska bli en verklighet, säger Tenny Larsson, värmechef på Geab.

Pilotprojektet, som är en del av EU-projektet CoordiNet, ligger helt i linje med Geabs vision om ett fossilfritt liv inom en generation på Gotland.

– Att testa olika typer av marknader är ett av flera olika sätt att skapa förutsättningar och möjligheter för framtidens energisystem ligger helt i linje med Energipilot Gotland, Energimyndighetens strävan att Gotland ska gå före i energiomställningen. Vi ser också ett stort värde i att lära oss hantera flaskhalsar, något som blir viktigt i framtidens energisystem, avslutar Sara.

Källa: Gotlands Elnät AB

 Detta inlägg finns i sin helhet på Gotland Gratistidning (Nyheter) hemsida http://gotland.gratistidning.com/