Sammanfattning styrelsemöte 17 maj | GotlandsHem

Vid GotlandsHems styrelsemöte 17 maj fattades flera viktiga beslut:

  • Start av förstudie för cirka 300 bostäder på Gråbo ängar.
  • Systemet för bostadskön ska ses över.
  • Pilot för sommaruthyrning. GotlandsHems hyresgäster ska kunna hyra ut sin bostad under kort tid i sommar till Region Gotland som i sin tur förmedlar bostäderna vidare till sina sommarvikarier.


Förstudie om 300 nya bostäder i Gråbo

Området Gråbo ängar har länge varit intressant att utveckla med ett stort antal nya bostäder. Nu påbörjar vi en förstudie för att ta reda på hur ett eventuellt nybyggnadsprojekt skulle kunna se ut i Gråbo.

– Att bygga nytt i ett bebyggt område kräver extra omsorg. Anslutande vägar, hänsyn till befintliga grönområden, miljöpåverkan och ekonomi är sådant som behöver tas hänsyn till. Fördelarna med det här projektet är många: Det handlar om relativt många bostäder vilket på riktigt bidrar till att minska bostadsbristen på Gotland. Vi har också redan en befintlig förvaltning i området, vilket bidrar till ökad effektivitet inom skötsel och underhåll. Jag tycker det här projektet innefattar många bra förutsättningar helt enkelt, säger Joakim Marell, vd GotlandsHem.

Efter fortsatt dialog med Region Gotland är bedömningen att detaljplanen kan vara klar till mitten av 2024.

Bakgrund

Redan 2018 genomfördes en medborgardialog för att förstå och lära känna platsen och de som bor i området bättre. Vilka unika värden finns på platsen, hur används den idag och vem använder platsen var frågor som diskuterades. Resultatet av medborgardialogen pekade ut viktiga platser för de som deltog och sammanfattningsvis var det gröna något som var återkommande i beskrivningarna av värden på platsen och önskemål om att bevara, samt känslor kring om det skulle försvinna.

Lärdomarna från dialogen har sammanfattats i tre teman för området; det gröna, det aktiva och det varierade. Detta kommer att påverka utformningen av området på olika sätt.

Transporter och infrastruktur

Området ska utformas så att transporter med cykel och kollektivtrafik prioriteras. Biltrafik ska ha en sekundär roll i området så att huvuddelarna av området blir så lugna som möjligt.

Grönska och aktivitet

Centrala gröna områden med kullen och omgivande grönområde ska bevaras och utvecklas. Befintliga aktivitetsområden ska ses över och utvecklas. Idag finns bland annat BMX-bana, dansbana och tennisbana.

Blandat och varierat för att skapa en attraktiv boendemiljö

Genom att bygga hus av olika karaktär och med olika höjd skapas en variation som kan vara attraktivt för olika personer att bo i. Tanken är att det både ska finnas punkthus och radhus för att få en bra variation i området.

Olika typer av bostäder kommer också att byggas för att passa olika behov så som till exempel för studenter, ungdomar, eller äldre.

Bostadskön ska bli bättre

I GotlandsHems ägardirektiv står det att vi ska hänsyn till tre olika kategorier av boende: studenter, unga vuxna och äldre med behov av särskilda anpassningar. I dagsläget har GotlandsHem ett antal specifika boenden öronmärkta för studenter, unga vuxna och äldre i olika ålderskategorier. I framtiden vill GotlandsHem använda hela beståndet för alla kategorier av boenden och istället för att bygga särskilda bostäder per kategori så vill vi att alla ska kunna bo i hela vårat bostadsbestånd. Vår ambition är därför att nyttja bostadskön mer effektivt. Därför startar vi nu ett arbete som ser över hur det ska gå till.

– Vi tror att mångfald i våra kvarter och områden skapar trygghet och trivsel och det vill vi bidra till genom en mer flexibel fördelning av bostäderna i vårt fastighetsbestånd, Lina Runander chef för kundservice på GotlandsHem.

Vi testar reglerad uthyrning under kort tid i sommar

Möjligheten för GotlandsHems hyresgäster att hyra ut sin bostad över sommaren togs bort för att öka tryggheten och för att skapa lika förutsättningar för alla hyresgäster då reglerna var olika beroende på var man bodde. Sedan förra året har tillfällig uthyrning inte varit tillåtet. Under sommaren 2022 kommer vi att testa ett upplägg som ger våra hyresgäster möjlighet att hyra ut sina bostäder i andrahand under kortare perioder.

Det innebär att hyresgästen hyr ut sin bostad direkt till Region Gotland som i sin tur förmedlar bostaden till en av de många sommarvikarierna, så som sjuksköterskor, läkare, hemtjänstpersonal med flera.

– Vi tror att det här kommer att kunna bli en bra lösning på den efterfrågan som finns. Vi ser till att de hyresgäster som vill hyra ut sina bostäder under sommaren kan göra det. Samtidigt bidrar vi till att den ansträngda bostadsmarknaden avlastas under de mest intensiva sommarmånaderna. Enligt vår tidigare erfarenhet av uthyrning via Region Gotland har det fungerat bra, därför känner vi att tryggheten kommer bibehållas för våra övriga hyresgäster under sommaren, säger Lina Runander, chef för kundservice på GotlandsHem.

Förutsättningar och instruktioner kommer finnas på GotlandsHems hemsida.

För frågor om Gråbo, kontakta:

Joakim Martell, vd GotlandsHem på telefon 0498 – 20 39 00 eller kommunikation@gotlandshem.se

För frågor om bostadskön och sommaruthyrningen, kontakta:

Lina Runander, chef för kundservice på telefon 0498 – 20 39 00 eller kommunikation@gotlandshem.se

 Detta inlägg finns i sin helhet på Gotland Gratistidning (Nyheter) hemsida http://gotland.gratistidning.com/