Störst ökning av nya bostäder på Gotland

Störst ökning av nya bostäder på Gotland

I Lantmäteriets register, som täcker in alla typer av bostäder, tillkom 61 331 nya bostäder under 2016. Det är en ökning med 18 procent jämfört med året innan. Störst är ökningen på Gotland.

Av Sveriges 21 län har 15 haft en tydlig ökning av antalet nya bostäder. I övriga sex län har antalet registreringar av nya bostäder minskat jämfört med föregående år.

– Sett till landet som helhet är det en stadig ökning av nya bostäder i vårt register sedan 2015, vilket ger en tydlig indikation på byggnadstakten i Sverige. Den kraftiga prisutvecklingen för småhus och bostadsrätter tillsammans med stor bostadsbrist har varit bidragande faktorer till att många aktörer vågat bygga nytt. Vi ser också att lägenheter i flerbostadshus ökat mer än småhus, som till och med minskat något totalt sett, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Andelen registreringar av nya bostäder har ökat allra mest i Gotlands län, med mer än en fördubbling (141 procent). Näst högst är ökningen i Värmlands län (74 procent). Tredje högst ökning har Västernorrlands län haft, med 65 procent. Andelen registreringar av nya bostäder har minskat allra mest i Södermanlands län, med 30 procent.

– Ökningen av nya bostäder, i antal räknat, har främst skett i storstadslänen med störst befolkning och högsta efterfrågan, där förutsättningarna för exploatörer och fastighetsägare varit mest gynnsamma för att finansiera nyproduktion, sälja och hyra ut lägenheter. Men den procentuella ökningen har varit stor i flera av de län som tidigare haft en låg nyproduktion, säger Henrik Roos.

I storstadsregionerna har det tillkommit allra flest nya bostäder, i antal räknat, under 2016. Stockholms län står för drygt en tredjedel (34 procent) av det totala antalet nytillkomna bostäder under året, Västra Götalands län för 13 procent och Skåne län för 11 procent.

Källa: lantmäteriet